Pinus pinea

Español: pino piñonero

English: umbrella pine

Deutsch: Schirm-Kiefer